Nieuws

Bij aanvang van het bewind geeft de kantonrechter aan welke goederen onder bewind worden gesteld. Meestal betreft dit alle goederen.
Elke bewindvoerder die door de rechtbank is benoemd legt over de goederen in eerste instantie verantwoording af aan de rechthebbende (cliënt) en vervolgens aan de kantonrechter.
Is het niet mogelijk om aan de cliënt verantwoording af te leggen, dan wordt rechtstreeks verantwoording aan de kantonrechter afgelegd.

Bewind wordt meestal voor onbepaalde tijd uitgesproken. De bewindvoerder moet zich jaarlijks verantwoorden, of vaker als de kantonrechter dat eist.
Afhankelijk van de situatie wordt het bewind na ongeveer 5 jaar geëvalueerd door de rechtbank. Een rechthebbende (cliënt) kan zelf tussentijds het verzoek indienen bij de rechtbank om het bewind weer op te heffen. De rechtbank zal cliënt en bewindvoerder hierover horen en komt vervolgens met een uitspraak.

Wie kan bewindvoerder zijn?
Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland, die zelf niet onder bescherming staat of een strafblad heeft, en niet in de schuldsanering zit of in staat van faillissement verkeert, kan bewindvoerder zijn.

Omdat beschermingsbewind (ofwel bewindvoering) ingrijpend is zijn er wettelijke regels voor beschermingsbewind vastgelegd. De rechthebbende verliest namelijk de zeggenschap over zijn eigen geld. En dat voor een langere tijd.
Een van de regels is dat de kantonrechter beslist over de toekenning van het bewind. Na een aanvraag voor beschermingsbewind moet je naar het kantongerecht voor een uitspraak.
Ten aanzien van de kwaliteitseisen maakt de wet onderscheid tussen familiaire bewindvoerders en professionele bewindvoerders. Wij zijn actief als professioneel bewindvoerder waarvoor strengere kwaliteitseisen gelden, met name op het gebied van de bedrijfsvoering.
 
Wat regelt de bewindvoerder?
Als bewindvoerder zijn wij na benoeming door de kantonrechter verantwoordelijk voor geld en goederen. De taken van de bewindvoerder bestaan uit het openen van bankrekeningen, het informeren, het bespreken en regelen van de inkomsten en uitgaven, het aanvragen van uitkeringen, (bijzondere) bijstand, en/of toeslagen, het regelen van de belastingaangifte, en het stabiliseren van schulden. Zie taken en bevoegdheden bewindvoerder voor een uitgebreidere beschrijving.
 
Kwaliteitseisen bewindvoerder
De sleutel tot kwaliteit is controle van de bewindvoerder op de juiste uitvoering van zijn taken en bevoegdheden. Op verschillende niveaus (wetgeving, overheid, branche- en beroepsverenigingen) is dit uitgebreid beschreven.
Wij zien kwaliteit als het managen van verwachtingen (niet iets beloven wat je niet waar kan maken), werken vanuit je rol (beheren van geld en goederen) en daarover regelmatig communiceren (vastleggen van afspraken, duidelijk zijn). Alles draait om het behartigen van de belangen van rechthebbenden (cliënten). Goed management en gerichte communicatie zijn daarbij cruciaal.

Kwaliteitseisen bedrijf
Elke bewindvoerder wordt geacht om jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen over de financiële situatie van zijn klanten in de vorm van een verslag. Daarnaast moet de bereikbaarheid goed geregeld zijn, en moet er een klachtenregeling zijn (klanten moeten hun verhaal kwijt kunnen). Sinds april 2014 wordt daar strenger op gecontroleerd en is een accountantscontrole vereist.
Onze bedrijfsvisie is dat transparantie het verschil maakt. Wij geven dit o.a. vorm door belanghebbenden online toegang te verschaffen tot hun informatie.

> Minnelijke schuldregeling

> Wettelijke schuldregeling

 

Minnelijke schuldregeling

Als er sprake is van een problematische schuldsituatie kan als eerste middel een minnelijke schuldregeling worden gestart. Dit is een vrijwillige regeling voor schuldenaar en schuldeisers. Omdat het vrijwillig is zijn er geen bindende voorwaarden waarmee succes kan worden afgedwongen.
Bij een schuldregeling wordt er een inventarisatie gemaakt van de bestaande schuldeisers en de hoogte van hun vorderingen. Daarnaast worden de inkomsten en het uitgavepatroon onder de loep genomen. Op basis van de inkomsten wordt het vrij te laten bedrag (VTLB) berekend. Dit is het inkomen waar schuldeisers geen aanspraak op mogen maken. Het VTLB vormt de basis voor het op maat snijden van de uitgaven. Het inkomensdeel boven het VTLB kan worden benut voor tegemoetkoming aan de schuldeisers.
Een minnelijke schuldregeling is altijd de eerste stap. Mocht het minnelijke traject falen dan kan je een wettelijke schuldregeling aanvragen.

Ten aanzien van de uitvoering van de minnelijke schuldregeling conformeren wij ons aan de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet NVVK).

Beslagvrije voet
Vaak zie je bij een problematische schuldsituatie dat er door deurwaarders beslag op inkomen is gelegd. Als bewindvoerder letten wij er dan op dat de beslagvrije voet correct is toegepast. De beslagvrije voet is het minimum inkomen, waar deurwaarders geen beslag op mogen leggen.

 


Wettelijke schuldregeling

Als er in het minnelijk traject geen akkoord kan worden bereikt met de schuldeisers voor sanering van de schulden, dan kan je aanspraak maken op een wettelijke schuldregeling. Ook de wettelijke schuldregeling hanteert het VTLB als uitgangspunt. Het verschil is dat sanering (kwijtschelding) van de schulden via de kantonrechter kan worden afgedwongen.
Een wettelijke schuldregeling vraagt veel van de schuldenaar. Het traject duurt minimaal 3 jaar, waarbij de schuldenaar moet leven van een minimum inkomen. Verder mogen er geen nieuwe schulden worden gemaakt. Gebeurt dat wel dan duurt het minimaal 10 jaar voordat je weer in aanmerking komt voor een schuldsanering.

Een bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen. Kort na zijn benoeming maakt een bewindvoerder een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen. Zijn hoofdtaak is vervolgens het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Bovendien moet hij er de administratie over voeren.
Ook moet de bewindvoerder ervoor zorgen dat de inkomsten van degene voor wie het bewind geldt in de eerste plaats worden gebruikt voor zijn levensonderhoud.

Wat doen wij bij een aanvraag van onder bewindstelling?
Het liefst begeleiden wij rechthebbende (cliënt) bij de aanvraag van een verzoek tot onder bewindstelling. Vooral omdat we dan in overleg kunnen vaststellen wat voor de cliënt belangrijk is. Wat belangrijk is leggen we vast in een plan van aanpak. Dit plan wordt, na goedkeuring door de cliënt, gelijktijdig met de aanvraag verzonden naar de kantonrechter. 

Wat zijn de werkzaamheden na benoeming tot bewindvoerder?
Naast eenmalige werkzaamheden bij aanvang van het bewind zijn er periodiek terugkerende werkzaamheden tijdens het bewind. In grote lijnen komt het neer op de volgende activiteiten:

 • openen van een beheerrekening voor de inkomsten en uitgaven
 • openen van een leefgeldrekening
 • kenbaar maken van bewind aan alle belanghebbenden en instanties
 • aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen, zoals (bijzondere) bijstand en toeslagen
 • aanvragen van kwijtscheldingen, indien van toepassing
 • afhandelen van de post
 • op tijd betalen van de vaste lasten, voor zover dit op basis van het inkomen mogelijk is
 • afsluiten van verzekeringen; beoordelen van contracten
 • de belastingaangifte (box 1)
 • afspraken maken (betalingsregelingen) voor schulden
 • een aanvraag schuldhulpverlening als de schulden te hoog zijn
 • regelmatig contact houden met de belanghebbenden
 • advies bij omgaan met geld en regels
 • rekening en verantwoording aan de kantonrechter

Belangrijk is dat er na benoeming een stabiele basis ontstaat die meer rust geeft. De rechthebbende (cliënt) heeft inzicht in de maandelijkse inkomsten en uitgaven. In geval van schulden is duidelijk welke betalingsregelingen er zijn getroffen. Je raakt vertrouwd met de nieuwe situatie.

Machtiging
Als bewindvoerder mogen wij niet beslissen over goederen die onder het bewind vallen (verkopen). Daarvoor is toestemming nodig van degene die onder bewind is gesteld. Dat geldt ook voor het sluiten van een lening of het treffen van een schikking over een geldvordering. Wil de rechthebbende daarvoor geen toestemming geven, dan kan de bewindvoerder de kantonrechter om toestemming vragen.

> Beschermingsbewind, inkomensbeheer en budgetcoaching

> Curatele en mentorschap

 

Beschermingsbewind, inkomensbeheer en budgetcoaching

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind, inkomensbeheer en budgetcoaching? Alle drie gaan namelijk over het beheren van geld. Het verschil zit hem in toezicht en verantwoordelijkheid.

Beschermingsbewind
Bij beschermingsbewind geef je het beheer van je eigen geld uit handen aan een bij wet benoemde bewindvoerder. Dit houdt in dat je naar de kantonrechter moet voor bewind. Meestal is dan sprake van een situatie waar tijdelijke hulp geen oplossing meer biedt.
Is sprake van bewind dan is de bewindvoerder verantwoordelijk voor het beheer van jouw geld. Het toezicht is in handen van de kantonrechter.

Inkomensbeheer
Bij inkomensbeheer (ook wel budgetbeheer genoemd) geef je het beheer van je eigen geld uit handen. Een reden daarvoor kan zijn dat je tijdelijk hulp nodig hebt om financiële problemen op te lossen.
Ook bij inkomensbeheer kijken we samen met jou naar je inkomsten en uitgaven. Waar op moet worden gelet leggen we in overleg vast in een beheerovereenkomst, waarna wij (voor een afgesproken periode) verantwoordelijk worden voor het beheer van en toezicht op jouw geld. Jij blijft verantwoordelijk voor alles wat buiten de beheerovereenkomst valt. Bij inkomensbeheer speelt de kantonrechter geen rol.
Wij zullen met jou geen overeenkomst afsluiten als blijkt dat er sprake is van een problematische schuldsituatie. Dan is beschermingsbewind de enige optie

Budgetcoaching
Bij budgetcoaching blijf je zelf volledig verantwoordelijk voor het beheren van je eigen geld. Als je hulp vraagt dan kijken we samen met jou naar je inkomsten en uitgaven en vertellen je waar je op moet letten. Buiten je coach is er verder niemand die toezicht houdt op wat je doet. En alle beslissingen die je neemt vallen ook volledig onder je eigen verantwoordelijkheid. 


 
Curatele en mentorschap

Is aanvullend sprake van een zorgbehoefte dan kan het voorkomen dat je je vrijheid in handelen verliest. Bij curatele behartigt een curator zowel de financiële belangen (bewindvoering) als de persoonlijke belangen.
Is sprake van mentorschap dan wordt primair het persoonlijk belang ondersteunt.
Iemand die onder curatele is gesteld is na de uitspraak van de rechter niet meer handelingsbekwaam. Redenen voor curatele kunnen zijn een geestelijke beperking of een alcohol- of drugsverslaving. Van een curator wordt verwacht dat hij, naast het beheer van geld en goederen, ook beslissingen neemt over geld en zorg in naam van de rechthebbende (cliënt).

Kerngedachte voor de invulling van de zorgbehoefte is dat de zelfredzaamheid van de cliënt niet beperkt wordt door de maatregel. Met andere woorden, waar de cliënt het niet kan overzien moet beslist worden vanuit de beleving van de cliënt.
Als bewindvoerder volgen wij de zorgbehoefte. Zien wij redenen om extra aandacht te vragen voor de zorgbehoefte dan is invulling van mentorschap de eerste stap. Bewindvoering en mentorschap kunnen heel goed samengaan. Het blijven stimuleren van zelfredzaamheid maakt dat wij vinden dat curatele alleen moet worden toegepast als mensen een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving.

Over ons

Met zorg en toewijding willen wij als bewindvoerder bescherming bieden aan mensen met een beperking, en aan mensen die het overzicht over hun financien kwijt zijn.
Als organisatie willen wij transparant zijn en zelfredzaamheid bevorderen.

Contact

HRS bewindvoering
Postbus 352
5340AJ Oss

E-mail: info@hrsbewindvoering.nl