Nieuws

Beschermingsbewind en -coaching

> Beschermingsbewind, inkomensbeheer en budgetcoaching

> Curatele en mentorschap

 

Beschermingsbewind, inkomensbeheer en budgetcoaching

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind, inkomensbeheer en budgetcoaching? Alle drie gaan namelijk over het beheren van geld. Het verschil zit hem in toezicht en verantwoordelijkheid.

Beschermingsbewind
Bij beschermingsbewind geef je het beheer van je eigen geld uit handen aan een bij wet benoemde bewindvoerder. Dit houdt in dat je naar de kantonrechter moet voor bewind. Meestal is dan sprake van een situatie waar tijdelijke hulp geen oplossing meer biedt.
Is sprake van bewind dan is de bewindvoerder verantwoordelijk voor het beheer van jouw geld. Het toezicht is in handen van de kantonrechter.

Inkomensbeheer
Bij inkomensbeheer (ook wel budgetbeheer genoemd) geef je het beheer van je eigen geld uit handen. Een reden daarvoor kan zijn dat je tijdelijk hulp nodig hebt om financiële problemen op te lossen.
Ook bij inkomensbeheer kijken we samen met jou naar je inkomsten en uitgaven. Waar op moet worden gelet leggen we in overleg vast in een beheerovereenkomst, waarna wij (voor een afgesproken periode) verantwoordelijk worden voor het beheer van en toezicht op jouw geld. Jij blijft verantwoordelijk voor alles wat buiten de beheerovereenkomst valt. Bij inkomensbeheer speelt de kantonrechter geen rol.
Wij zullen met jou geen overeenkomst afsluiten als blijkt dat er sprake is van een problematische schuldsituatie. Dan is beschermingsbewind de enige optie

Budgetcoaching
Bij budgetcoaching blijf je zelf volledig verantwoordelijk voor het beheren van je eigen geld. Als je hulp vraagt dan kijken we samen met jou naar je inkomsten en uitgaven en vertellen je waar je op moet letten. Buiten je coach is er verder niemand die toezicht houdt op wat je doet. En alle beslissingen die je neemt vallen ook volledig onder je eigen verantwoordelijkheid. 


 
Curatele en mentorschap

Is aanvullend sprake van een zorgbehoefte dan kan het voorkomen dat je je vrijheid in handelen verliest. Bij curatele behartigt een curator zowel de financiële belangen (bewindvoering) als de persoonlijke belangen.
Is sprake van mentorschap dan wordt primair het persoonlijk belang ondersteunt.
Iemand die onder curatele is gesteld is na de uitspraak van de rechter niet meer handelingsbekwaam. Redenen voor curatele kunnen zijn een geestelijke beperking of een alcohol- of drugsverslaving. Van een curator wordt verwacht dat hij, naast het beheer van geld en goederen, ook beslissingen neemt over geld en zorg in naam van de rechthebbende (cliënt).

Kerngedachte voor de invulling van de zorgbehoefte is dat de zelfredzaamheid van de cliënt niet beperkt wordt door de maatregel. Met andere woorden, waar de cliënt het niet kan overzien moet beslist worden vanuit de beleving van de cliënt.
Als bewindvoerder volgen wij de zorgbehoefte. Zien wij redenen om extra aandacht te vragen voor de zorgbehoefte dan is invulling van mentorschap de eerste stap. Bewindvoering en mentorschap kunnen heel goed samengaan. Het blijven stimuleren van zelfredzaamheid maakt dat wij vinden dat curatele alleen moet worden toegepast als mensen een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving.

Over ons

Met zorg en toewijding willen wij als bewindvoerder bescherming bieden aan mensen met een beperking, en aan mensen die het overzicht over hun financien kwijt zijn.
Als organisatie willen wij transparant zijn en zelfredzaamheid bevorderen.

Contact

HRS bewindvoering
Postbus 352
5340AJ Oss

E-mail: info@hrsbewindvoering.nl